Privacy

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Quinnor IT-Professionals,

gevestigd aan Buitenweg 63, 3602PL Maarssen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Functionaris Gegevensbescherming van Quinnor IT-Professionals is Marnix Nebbeling. Hij is te bereiken via info@quinnor.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers.  U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:
– NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.
– geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
– curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
– gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
– gegevens over beschikbaarheid en verlof.
– andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Op het moment dat u voor Quinnor IT-Professionals aan de slag gaat/werkt/heeft gewerkt:
– nationaliteit.
– BSN-nummer.
– bankrekeningnummer.
– Identiteitsbewijs/werkvergunning (indien vereist).
– Screening gegevens.
– overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, payroll, werving &selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren.
Quinnor IT-Professionals bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot 5 jaar na het laatste contact.

Indien u voor Quinnor IT-Professionals werkt/heeft gewerkt zijn bepaalde persoonsgegevens ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits, en fiscale boekhoud -en administratieplicht (gedurende daartoe wettelijk gegeven termijnen) beschikbaar voor Quinnor IT-Professionals.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Quinnor IT-Professionals kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers c.q. door deze aangewezen recruitment instantie/systemen, screening instantie, Arbodienst, overheidsinstantie en andere zakelijke relaties. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de hiervoor genoemde doelen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Quinnor IT-Professionals gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quinnor IT-Professionals en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@quinnor.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Quinnor IT-Professionals wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Quinnor IT-Professionals verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen
(1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en
(2) een zakelijke relatie te onderhouden en
(3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Quinnor IT-Professionals kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens hem diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Quinnor IT-Professionals hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
– namen.
– contactgegevens.
– adresgegevens.
– functies van contactpersonen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Quinnor IT-Professionals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via info@quinnor.nl

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek.

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Quinnor IT-Professionals, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met onze functionaris gegevensbescherming opnemen via info@quinnor.nl.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden en contact op te nemen middels eerder genoemde contactgegevens.

Wijzigingen.
Quinnor IT-Professionals kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in zijn Privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Quinnor IT-Professionals

Privacyverklaring – Quinnor IT-Professionals – Mei 2018